pożyczki ekspresowe Eden Finance kontakt telefoniczny kontakt z nami Pożyczka od Eden Finance klienci Eden Finance

Polityka Prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności stanowi zbiór zasad związanych ze zbieraniem, przetwarzaniem oraz wykorzystywaniem Danych Osobowych Użytkowników serwisu internetowego dostępnego pod adresem www.edenfinance.pl

 

Eden Finance Sp. z o.o. szanuje prywatność Użytkowników odwiedzających stronę internetową www.edenfinance.pl. Zapewnia jednocześnie bezpieczeństwo ich danych na każdym etapie korzystania z serwisu, szczególnie w odniesieniu do obowiązujących przepisów prawa w tym w szczególności do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 

Administratorem danych jest Eden Finance Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Kuszników 20/1, 03-272 Warszawa; NIP 524-275-44-78; REGON: 140622078 wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000161801 prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z wysokością kapitału zakładowego w wysokości 1.000.000,00 zł.

 

Niniejsza polityka prywatności dotyczy witryny internetowej www.edenfinance.pl prowadzonej przez Eden Finance Sp. z o.o. i wyjaśnia w jaki sposób gromadzone i chronione są dane osób (użytkowników) korzystających z naszej witryny.

 

 1. Dla interpretacji terminów stosuje się słowniczek Regulaminu lub tak jak zostało to opisane w Polityce Prywatności (jeżeli wynika to bezpośrednio z opisu).
 2. Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin „Użytkownik” zastąpiony został określeniem „Ty” lub „Użytkownik”, „Administrator” – „My”. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 3. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).
 4. Dane osobowe podawane w formularzu są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

I. ADMINISTRATOR DANYCH

 1. Eden Finance sp. z o.o. jest Administratorem danych Użytkowników serwisu. Oznacza to, że jeśli wypełniasz formularz kontaktowy, to przetwarzamy Twoje dane osobowe takie jak: imię, nazwisko, adres e- mail, czyli dane które są nam konieczne do kontaktu z Tobą w celu realizacji twojego zapytania. Dane osobowe przetwarzane są:
  1. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych
  2. zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności
  3. do dokonania weryfikacji tożsamości Użytkownika celem przetworzenia jego zgłoszenia zawartego w formularzu zgłoszeniowym oraz nawiązania kontaktu z Użytkownikiem celem dokonania realizacji jego wniosku
  4. w zakresie niezbędnym do realizowania uzasadnionych interesów Administratora w celu kontaktu z klientami (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą
 2. Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich Administratorem) ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo przeniesienia danych; prawo do sprzeciwu, wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 3. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: kontakt@edenfinance.pl
 4. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy Pożyczki lub Ugody lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń z tytułu zawartej skutecznie z nami lub naszym poprzednikiem prawnym Umowy Pożyczki lub Ugody, przed sądem oraz w postępowaniu egzekucyjnym lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.
 5. Eden Finance Sp. z o.o. ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).
 6. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
 7. Eden Finance Sp. z o.o. nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa lub na podstawie zgody udzielonej przez Użytkownika.
 8. Wdrożyliśmy pseudonimizację, szyfrowanie danych oraz mamy wprowadzoną kontrolę dostępu dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych.
 9. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy.
 10. Dodatkowe dane osobowe, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.
 11. Eden Finance Sp. z o.o. szanuje prywatność odwiedzających stronę internetową edenfinance.pl. Zapewnia jednocześnie bezpieczeństwo ich danych na każdym etapie korzystania z serwisu, szczególnie w odniesieniu do obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 12. Niniejsza Polityka Prywatności stanowi zbiór zasad związanych ze zbieraniem, przetwarzaniem oraz wykorzystywaniem Danych Osobowych Użytkowników serwisu internetowego dostępnego pod adresem www.edenfinance.pl

II. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH I WYRAŻENIE ZGODY

 1. Przetwarzanie danych osobowych za pośrednictwem strony edenfinance.pl będzie polegać na:
  • zbieraniu danych osobowych zawartych w formularzach, które są wypełniane na stronie edenfinance.pl przez Użytkowników podczas dokonywania rejestracji niezbędnej do złożenia zapytania celem przetworzenia zgłoszenia zawartego w formularzu zgłoszeniowym
  • w przypadku, gdy Użytkownik będzie kontaktował się z naszą Infolinią za pośrednictwem serwisu internetowego lub bezpośrednio z naszym pracownikiem.
 2. W trakcie korzystania ze strony edenfinance.pl Użytkownik może zostać poproszony o wyrażenie zgody na przetwarzanie Danych Osobowych do celów:
  • weryfikacji wiarygodności Użytkownika zamierzającego zawrzeć z Eden Finance Sp. z o.o. Umowę Pożyczki
  • poprawy jakości funkcjonowania strony oraz zakresu usług oferowanych w serwisie edenfinance.pl,
  • prowadzonych działań marketingowych, w tym wysyłania newsletterów i informacji handlowych o oferowanych produktach i usługach
 3. Wyrażenie zgody na przetwarzanie Danych Osobowych jest dobrowolne.

III. UDOSTĘPNIANIE OSOBOM TRZECIM ZGROMADZONYCH DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane Osobowe zgromadzone w serwisie edenfinance.pl nie będą udostępniane innym osobom trzecim za wyjątkiem, na które Użytkownik wyraził zgodę – chyba że obowiązek ich udostępnienia będzie wynikać z przepisów obowiązującego prawa lub nastąpi w ramach umowy zapewniającej ochronę danych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

IV. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

 1. W celu zapewnienia ochrony zgromadzonych Danych Osobowych Użytkowników, podejmowane są niezbędne środki bezpieczeństwa. Dzięki temu serwis internetowy edenfinance.pl zabezpiecza dane przez nieuprawionym wykorzystaniem lub przetworzeniem przez osoby niepowołane.
 2. Strona internetowa działająca pod adresem www.edenfinance.pl spełnia wymagania w zakresie bezpieczeństwa gromadzenia i przetwarzania Danych Osobowych zawarte w obowiązujących przepisach prawa, a w szczególności w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

V. DOSTĘPNOŚĆ UŻYTKOWNIKÓW DO DANYCH OSOBOWYCH

 1. W celu zapewnienia Użytkownikowi pełnej informacji w zakresie zgromadzonych jego Danych Osobowych Administrator informuje, iż każdemu przysługuje prawo do: żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do żądania sprostowania danych, prawo do żądania usunięcia danych, prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych, prawo do żądania przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem gdzie w tym zakresie Użytkownik może skorzystać z powyższych uprawnień kierując stosowny wniosek na adres siedziby Administratora lub poprzez  www.edenfinance.pl
 2. Właściciel serwisu internetowego edenfinance.pl zastrzega sobie prawo do modyfikowania niniejszej Polityki Prywatności.
 3. Jeżeli będzie to wymagane prawem, wszelkie informacje dotyczące przyszłych zmian lub uzupełnień w przetwarzaniu danych osobowych opisanym w niniejszej polityce prywatności , które mogą Państwa dotyczyć, zostaną przekazane Użytkownikowi za pośrednictwem odpowiedniej formy komunikacji zazwyczaj używanej przez Administratora w kontaktach z Użytkownikiem.

VI. KONTAKT

W razie pytań, chęci zgłoszenia uwag, złożenia wniosków oraz innych kwestii związanych z niniejszą Polityką Prywatności, uprzejmie prosimy o kontakt mailowy: kontakt@edenfinance.pl, infolinia: 797-705-110, lub korespondencyjnie na adres Eden Finance Sp. z o.o. ul. Kuszników 20/1, 03-272 Warszawa

 

VII. PLIKI COOKIES

 1. Witryna edenfinance.pl używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się Użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.
 2. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.
 3. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.
 4. Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy Eden Finance Sp. z o.o. w celu optymalizacji działań.
 5. Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies
  1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu
  2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu
  3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu
  4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 6. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej.

Eden Finance udziela pożyczek gotówkowych w poniższych miastach:

pożyczka ekspresowa Warszawa pożyczka ekspresowa Siedlce pożyczka ekspresowa Radom pożyczka ekspresowa Płock pożyczka ekspresowa Ciechanów pożyczka ekspresowa Przasnysz pożyczka ekspresowa Mława pożyczka ekspresowa Maków Mazowiecki pożyczka ekspresowa Kutno pożyczka ekspresowa Żyrardów pożyczka gotówkowa Ostrów Mazowiecka pożyczka gotówkowa Legionowo pożyczka gotówkowa Radzymin pożyczka gotówkowa Marki pożyczka gotówkowa Pułtusk pożyczka gotówkowa Wołomin pożyczka gotówkowa Nowy Dwór Mazowiecki pożyczka gotówkowa Żuromin pożyczka gotówkowa Pruszków pożyczka gotówkowa Gąbin pożyczka gotówkowa Ożarów Mazowiecki pożyczka gotówkowa Grodzisk Mazowiecki pożyczka gotówkowa Ząbki Pożyczki gotówkowe Mińsk Mazowiecki Pożyczki Łódź Pożyczki Sochaczew Pożyczki Ostrołęka Pożyczki Białystok Pożyczka gotówkowa Łomża Pożyczka ekspresowa Zambrów Pożyczka gotówkowa Pabianice Pożyczka ekspresowa Aleksandrów Łódzki Pożyczka ekspresowa Konstantynów Łódzki Pożyczka gotówkowa Lublin Pożyczka gotówkowa Świdnik Pożyczka gotówkowa Zgierz Pożyczka gotówkowa Skarżysko-Kamienna Pożyczka gotówkowa Bydgoszcz Pożyczka gotówkowa Toruń Pożyczka ekspresowa Stryków Szybkie pożyczki Włocławek Szybkie pożyczki Ostrowiec Świętokrzyski Pożyczki ekespresowe Nidzica Pożyczki Poznań Pożyczka gotówkowa Łowicz Pożyczka gotówkowa Skierniewice Pożyczki gotówkowe Gdańsk Pożyczka gotówkowa Sopot - pożyczki do domu klienta w Sopocie Szybkie pożyczki Gdynia - pozabankowe pożyczki Pożyczki gotówkowe do domu klienta Kielce

Więcej miast, w których jesteśmy obecni możesz znaleźć na podstronie: obszar działania.

Jesteśmy członkiem Związku Przedsiębiorstw Finansowych

nagrody za pożyczki

Stosujemy Zasady Dobrych Praktyk

nagrody za pożyczki

© 2012-2024 Eden Finance Spółka z o.o.,wpisana przez Sąd Rejonowy dla Miasta Warszawy w Warszawie,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000161801,
zarejestrowana jako podatnik pod numerem NIP 524-275-44-78.